Recursos Econòmics

Durant la creació de personatge, cada jugador haurà de decidir quina sera la seva classe social i quants recursos economics hi vol destinar (entre 0 i 3 punts).

Depenent de la raça, la posició social, la professió i la història de personatge hi haurà uns minims i un màxims que caldrà respectar per tal que la narració de la història sigui coherent. Els mínims i màxims es mostren a la taula següent.

Taula de punts de recursos econòmics i posició social

Personatge Mínim Màxim
Grugni Bugman (Gustavo) 0 2
Ander (Albert) 1 2
Shagan Shai (Pako) 2 3
Crixus (Enric) 0 1
Mac Gibber(Xavi) 3 3
Colby (Joan) 1 2
Ivelios (Ricard) 3 3

Recursos Econòmics

Warhammer Fantasy Moix mperat75 mperat75